Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: TAGNIS, s.r.o.
Sídlo: A. Sládkoviča 23, 971 01  Prievidza
IČO: 45443980
 
Telefón: 0908 717 736
E-mail: info@uctoadanepolopate.sk
 
Zásady ochrany osobných údajov
 
Pri realizácii úloh a povinností prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb priamo od nich, alebo ich získava pri plnení svojich povinností od tretích strán (napr. z potvrdenia o dobe zamestnania – odchodné, exekúcie; zo súdu, polície, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.).
 
Osobné údaje dotknutých osôb môže prevádzkovateľ spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ako zamestnávateľa, ak ide o rodinného príslušníka alebo jemu blízku osobu.
 
Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb pri kontrole alebo
na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[1].
 
Osobné údaje dotknutých osôb budú uchovávané bezpečne, v súlade s prijatými technickými a organizačnými opatreniami a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom dotknutých osôb budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade so smernicou na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Osobné údaje dotknutých osôb budú zálohované v zmysle uvedenej smernice, zo zálohových ložísk budú úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.
 
Osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v dokumente Informačné systémy a právne základy.
 
Kategórie príjemcov:   

orgány štátnej správy a verejnej moci
súdy
orgány činné v trestnom konaní
exekútori
notári
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
 
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 
Na uchovávanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sa vzťahuje zákon
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.
 
Práva dotknutých osôb:
Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založených na súhlase pred jeho odvolaním.
Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak požiada o poskytnutie informácií elektronickými prostriedkami, budú osobné údaje poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, nech požiada prevádzkovateľa, aby informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné, alebo keď si myslí, že už jej osobné údaje nebude prevádzkovateľ využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré boli od dotknutej osoby získané na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, nebude prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov -  ak sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ jej osobné údaje spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27; telefónne číslo: +421/2/32 31 32 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
 
 
Prievidza 25. 05. 2018

[1] Napr. zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.