Smernica - Postup pri spracovaní agendy práv dotknutých osôb

Prevádzkovateľ:       
Obchodné meno: TAGNIS, s.r.o.
Sídlo: A. Sládkoviča 23, 971 01  Prievidza
IČO: 45443980
 
 
Smernica
Postup pri spracovaní agendy práv dotknutých osôb
 
Žiadosti dotknutých osôb v rámci prevádzkovateľa bude vybavovať koordinátor ochrany osobných údajov:      

Ing. Lenka Miklaš, konateľka
telefón: 0908 717 736, e-mail: info@tagnis.sk
 
 
Postup pri doručení žiadosti o vybavení práv dotknutých osôb:
-       zaevidovať žiadosť dotknutej osoby do formulára Evidencia žiadostí dotknutých osôb,
-       oznámiť vybavenie žiadosti formulárom Oznámenie o vybavení žiadosti dotknutej osoby v rozsahu:
o    v akom rozsahu spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby,
o    na aký účel spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby,
o    doba uchovávania osobných údajov,
o    vyhovenie/nevyhovenie žiadosti a odôvodnenie výsledku.
Prevádzkovateľ je povinný vybaviť a odpovedať na uplatnené právo dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca, odkedy si dotknutá osoba právo uplatnila. V prípade, že prevádzkovateľ nevie z objektívnych príčin právo dotknutej osoby vybaviť do jedného mesiaca, lehotu na vybavenie môže predĺžiť o najviac dva ďalšie mesiace, pričom je povinnosť o takomto predĺžení dotknutú osobu informovať. Takými prostriedkami akými si dotknutá osoba právo dotknutej osoby uplatnila, je prevádzkovateľ jej povinný poskytnúť odpoveď, pokiaľ sama dotknutá osoba nenavrhla, že bude odpoveď preferovať iným spôsobom ako si uplatnila právo dotknutej osoby.
V prípade, ak prevádzkovateľ nevie právu dotknutej osoby vyhovieť, má lehotu maximálne jeden mesiac, do ktorej musí dotknutej osobe odpovedať, že jej právu nevyhovie a uviesť dôvody prečo a tiež jej poskytnúť informáciu, že môže v tomto prípade podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na úrad. Výnimky neposkytnutia informácií o spracovaní osobných údajov sú vymenované v článku 14 bod V.  „Výnimky z poskytovania informácií nariadenia GDPR“. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.
 
Prievidza 25. 05. 2018