Informačná povinnosť Marketing

Informačná povinnosť internetového obchodu www.uctoadanepolopate.sk,
ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť TAGNIS, s.r.o., A. Sládkoviča 23, 971 01  Prievidza, IČO: 45443980, kontaktné údaje: info@uctoadanepolopate.sk, 0908 717 736
V zmysle čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní:
a)     Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: TAGNIS, s.r.o., A. Sládkoviča 23, 971 01  Prievidza, IČO: 45443980, kontaktné údaje: info@uctoadanepolopate.sk, 0908 717 736
b)     Zodpovedná osoba nie je určená
c)     Účel spracúvania: zasielanie informácií o nových produktoch a zaujímavých informácií z oblasti daní a účtovníctva
d)     Právny základ: súhlas dotknutej osoby
e)     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: neposkytujú sa
f)      Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
g)     Doba uchovávania osobných údajov: na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov – 5 rokov
h)     Aké máte práva? 
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme
na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj
na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad
v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
tel. číslo: +421 /2/32 31 32 14; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
i)       Poskytovanie osobných údajov je na základe súhlasu dotknutej osoby
j)       Neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4