Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TAGNIS, s.r.o.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v čase odoslania elektronickej objednávky kupujúcim, a to v tom prípade, ak nie je medzi účastníkmi uzatvorená iná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrady všetky ustanovenia týchto VOP v platnom znení v čase odoslania objednávky, ktoré sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, a sú záväzné medzi zmluvnými stranami. Kupujúci tiež akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho na internetovej stránke (alebo aj webové sídlo, webové stránky) www.uctoadanepolopate.sk.

Kupujúcim sa môže v aplikovateľných prípadoch myslieť aj používateľ/užívateľ/čitateľ informácií a produktov ponúkaných a zverejnených na týchto webových stránkach.

 • Predávajúci:
 • TAGNIS, s.r.o., A. Sládkoviča 23, 971 01  Prievidza
 • IČO: 45 443 980
 • Predávajúci nie je platiteľom DPH.
 • Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 31416/R.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 102/2014 Z.z.”), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa”), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

V prípade, že kupujúci koná v postavení inom ako fyzická osoba - nepodnikateľ (spotrebiteľ), vzťah medzi ním a predávajúcim sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”).

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle ustanovenia § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. 

Kupujúci sa zaväzuje, že do objednávky bude uvádzať iba pravdivé informácie a pokiaľ sa nepreukáže opak, predávajúci bude údaje v objednávke považovať za pravdivé.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje VOP pre dodanie konkrétneho elektronického alebo fyzického produktu/služby (ďalej len “produkt”), ktoré boli vyhlásené predávajúcim. 

Autorské práva

Všetky produkty predávané predávajúcim sú určené iba na osobnú potrebu kupujúceho. Všetky produkty, ktoré predávajúci predáva na svojich webových stránkach, vrátane obsahu týchto stránok, sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Predávajúci je ich autorom. Kupujúci súhlasí s licenčnými podmienkami, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a kupujúci berie na vedomie, že na produkty a obsah webu sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

 • Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať pre svoju potrebu primeraný počet kópií predmetného produktu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití. Nadobúdateľ je oprávnený takéto kópie používať len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže produkt poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho produktu na akomkoľvek zariadení.
 • Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný produkt ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie, ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenie dotknutého produktu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému produktu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
 • Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za produkt na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto produktu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.
 • Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.
 • Porušenie VOP kupujúcim - najmä zneužitie produktov alebo podozrenie z ich zneužitia kupujúcim alebo treťou osobou - oprávňuje predávajúceho k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania elektronických služieb. Ak bude zastavené poskytovanie produktov, končí momentom takéhoto zastavenia automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj jeho registrácia. Pričom nárok predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

Cena produktov a ich použitie

Kupujúci sa potvrdením objednávky zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode v okamihu objednania produktu. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Preto využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. 

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že akékoľvek použitie informácií uvedených na webových stránkach a v produktoch a z toho plynúce úspechy alebo neúspechy (ako aj ich pochopenie a nepochopenie) sú plne v rukách kupujúceho a predávajúci nenesie za tieto úspechy/neúspechy (pochopenie/nepochopenie) kupujúceho žiadnu zodpovednosť. 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva elektronické produkty na vlastnú zodpovednosť.

Potvrdením objednávky kupujúci berie na vedomie, že poskytované informácie v produktoch majú len informatívny charakter a poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom kupujúceho alebo tretích osôb na ich základe.

Aplikácia všetkých informácií na webových stránkach a v produktoch a ich použitie v praxi je plne na zodpovednosti kupujúceho (resp. používateľa/užívateľa/návštevníka webovej stránky, prípadne akýchkoľvek tretích osôb). Predávajúci nezodpovedná a nenesie zodpovednosť za prípadné nezrovnalosti, opomenutia a akékoľvek výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Kupujúci (používateľ/užívateľ/čitateľ) informácií je povinný rešpektovať platné a účinné právne predpisy v čase používania informácií a produktov, ktoré sú poskytované predávajúcim na týchto webových stránkach. V našom (slovenskom) právnom poriadku treba dodržiavať v rôznych oblastiach života veľké množstvo právnych predpisov. Tieto predpisy sa menia veľmi veľa krát v relatívne krátkych časových intervaloch a usmernenia ohľadom ich použitia v praxi často tiež nie sú jednoznačné (alebo sú k dispozícií až s časovým odstupom). Pre zníženie rizika ohľadom zlého pochopenia, opomenutia a iných možných problémov pri uplatňovaní právnych predpisov preto predávajúci odporúča využívanie služieb odborníkov (podľa oblasti ktorú je potrebné riešiť - zastrešiť). 

Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14), prípadne dvadsaťjeden (21), resp. tridsiatich (30) (podľa konkrétnej predajnej ponuky) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu, v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu spolu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: info@uctoadanepolopate.sk.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Na on-line produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu www.uctoadanepolopate.sk platí zákonná záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, tzn. okamihom, kedy kupujúci produkt zaplatil a prevzal ho od predávajúceho.

Pri väčšine produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.)

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............

- Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

- Dátum ..............

  * Nehodiace sa prečiarknite.

Zánik zmluvy

Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Teda zánik zmluvy je viazaný na skutočnosť, ktorou je dodanie produktu, resp. produktov podľa týchto VOP.

Zmluvný vzťah zaniká riadnym dodaním produktu, resp. produktov alebo odstúpením od zmluvy podľa týchto VOP.

Zodpovednosť za vady a reklamácia

Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho info@uctoadanepolopate.sk, prípadne poštou na adresu sídla predávajúceho. Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve.

Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti  potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.
 • Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Môže tak urobiť písomne na adresu info@uctoadanepolopate.sk alebo poštou na adresu sídla predávajúceho. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle, max. vo výške 5 € (s DPH).

Dodacia lehota a prístup k on-line produktom

Dodacia lehota pri on-line produktoch je dvadsaťštyri (24) hodín od prijatia platby predávajúcim. Kupujúci dostane e-mailom prístupy k on-line produktom. 

V prípade produktu, ktorý predávajúci ponúka na predaj v predpredaji, dodanie nastane dátumom, ktorý je uvedený pri konkrétnom produkte. Kupujúci potvrdením objednávky takéhoto produktu v predpredaji s takýmto neskorším dodaním produktu výslovne súhlasí. 

Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie spôsobené takouto okolnosťou predávajúci nedokázal ovplyvniť.

Prístup k online produktom, ktoré sú umiestnené na webe predávajúceho (www.uctoadanepolopate.sk) má kupujúci garantovaný na dva (2) roky odo dňa kúpy kurzu. Toto obdobie môže byť aj iné, pokiaľ je toto iné obdobie výslovne uvedené na predajnej stránke konkrétneho produktu. V prípade ukončenia možnosti prístupu do online produktu bude kupujúci o tejto skutočnosti vopred informovaný.

Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov začína plynúť štrnásť (14), prípadne dvadsaťjeden (21), resp. tridsať (30)-dňová (podľa konkrétnej predajnej ponuky) lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. 

Platba

Cenu za produkty, tovary a služby hradí zákazník bezhotovostne, a to spôsobom, ktorý si zvolí v predajnom formulári.

Kupujúci môže platbu za produkty uskutočniť buď klasickým bankovým prevodom alebo on-line platbou prostredníctvom platobnej brány.

Platby prostredníctvom platobnej brány

Online platby pre predávajúceho zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payment, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Ide o najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadá kupujúci číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájde v podpisovom prúžku na zadnej strane svojej karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak bude kupujúci pravdepodobne požiadaný o zadanie číselného kódu, ktorý obdrží SMS-kou od svojej banky.

Platba rýchlym bankovým prevodom

Je to okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate kupujúceho presmeruje do jeho internetového bankovníctva, kde sa prihlási ako obvykle a potvrdí tam už predpripravený platobný príkaz. Takáto platba je možná pre: Slovenská sporitelňa, Tatra banka a VÚB banka.

Po dokončení obchodu bude kupujúci presmerovaný späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite a predávajúci bude bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakt pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám uskutočneným prostredníctvom platobnej brány: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel.: +420 228 224 267

Kupujúci je povinný uhradiť platbu a označiť ju správnym variabilným symbolom platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie. V takom prípade sa dodanie plnenia považuje za splnené riadne a včas, ak bude dodané do 24 hodín od identifikácie platby kupujúceho.

Aktualizácia a zmeny webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Služby môžu byť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, zmenené. 

Predávajúci má právo zasahovať do poskytovania elektronických produktov a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú kupujúcemu oznámené elektronicky ich zverejnení na webovom sídle predávajúceho (www.uctoadanepolopate.sk) a/alebo prostredníctvo e-mailovej správy doručenej na známu adresu kupujúceho.

Ak kupujúci najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas (doručením na e-mailovú adresu info@uctoadanepolopate.sk), považujú sa zmeny za odsúhlasené kupujúcim a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

Aktuálne VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.

Záverečné ustanovenia 

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, www.soi.sk.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 21.04.2023

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.