Podmienky používania webových stránok spoločnosti TAGNIS, s.r.o.

Všeobecné ustanovenia

Pre účely týchto podmienok je prevádzkovateľom webových stránok  www.uctoadanepolopate.sk spoločnosť TAGNIS, s.r.o., so sídlom v Prievidzi 971 01, A. Sládkoviča 23, IČO: 45 443 980 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 31416/R, ďalej len “prevádzkovateľ”. Na účely týchto podmienok je používateľom každý návštevník webových stránok prevádzkovateľa, teda napríklad aj čitateľ a nie len užívateľ služieb a produktov prevádzkovateľa. 

Upozornenie pre používateľov: Vstupom na webové stránky prevádzkovateľa, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete ako používateľ, že ste si prečítali a v plnom rozsahu ste porozumeli týmto podmienkam používania webových stránok prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, nenavštevujte a nepoužívajte tieto webové stránky. 

Obsah webových stránkok a jeho použitie

Adresa webových stránok a jej obsah (teda všetky informácie, texty, videá, fotografie, zvuk, obraz, dizajn, logá, vizualizácie atď.) sú chránené autorskými a inými právami duševného vlastníctva. Je zakázané z webových stránok kopírovať, zverejňovať, rozširovať alebo napodobňovať texty, zvuk, obraz, logá, grafické prvky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Akékoľvek neoprávnené používanie obsahu webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením príslušných právnych predpisov v súvislosti s vyššie uvedeným. Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi iba nevýhradné právo využívať obsah webových stránok výlučne pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely. 

Otázky týkajúce sa využívania obsahu webových stránok prevádzkovateľa je potrebné adresovať na adresu jeho sídla uvedenú v časti Všeobecné ustanovenia. V prípade porušenia týchto podmienok je prevádzkovateľ oprávnený, okrem vyvodenia zodpovednosti z porušenia príslušných platných právnych predpisov voči používateľovi, zrušiť registráciu takéhoto používateľa a vyžadovať od neho okamžité zničenie neoprávnene prevzatého a používaného obsahu webovej stránky prevádzkovateľa. 

Právna zodpovednosť a jej obmedzenie 

Poskytovanie platených produktov a služieb sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na webových stránkach prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ webových stránok má právo kedykoľvek meniť a mazať akýkoľvek ich obsah, a to z dôvodu aktualizácie, odstránenia spornej informácie, alebo aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb na svojich webových stránkach. Každý používateľ webových stránok berie túto skutočnosť na vedomie. Všetky informácie zverejnené na webových stránkach prevádzkovateľa (vrátane článkov, videí, podcastov a iných príspevkov) nie sú záväzné a majú len informatívny charakter. 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu svojich webových stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi, alebo inými tretím osobám, za škodu, ktorá im vznikne tým, že postupujú podľa informácií uvedených na webových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyhlasuje a upozorňuje, že jeho webové stránky nie sú oficiálnym publikačným miestom pre zverejňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, formulárov, tlačív, usmernení alebo metodických pokynov. Jediným oficiálnym publikačným miestom právnych predpisov platných v Slovenskej republike je Zbierka zákonov Slovenskej republiky a webové sídla štátnych a verejnoprávnych inštitúcií a orgánov v prípade zverejňovania formulárov a tlačív. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah tretích strán (ich webových stránok), na ktoré webové stránky prevádzkovateľa odkazujú. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu a inú ujmu vrátane straty dát, ktorá môže vzniknúť, resp. vznikla, používateľom v súvislosti s pripojením a/alebo využívaním webových stránok prevádzkovateľa a ani za škodu, ktorá by mohla vzniknúť, resp. vznikla, na počítači, resp. inom technickom zariadení, prostredníctvom ktorého sa používateľ snažil vstúpiť na webové stránky prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybného fungovania webových stránok a nemôže zodpovedať ani za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k webovým stránkam prevádzkovateľa. Každý používateľ webových stránok prevádzkovateľa berie na vedomie, že využíva ich obsah na vlastné riziko. 

Komunikácia

Prevádzkovateľ má právo odstraňovať akékoľvek správy, dotazy, otázky ako aj maily, ktorých obsah je podľa prevádzkovateľa urážajúci, výhražný, vulgárny, inak neprijateľný alebo poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa v závažných prípadoch obráti na príslušné orgány. 

Prepojenie s webovými stránkami prevádzkovateľa a ich pravidlá

Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na jeho webové stránky aj z iných webových stránok, avšak len za podmienky striktného dodržiavania pravidiel tu uvedených a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovými stránkami prevádzkovateľa môže byť prepojená s ich obsahom, ale nemôže ho kopírovať, nemôže uvádzať ani naznačovať, že prevádzkovateľ schvaľuje činnosti určitého subjektu, nemôže zverejňovať, ani inak rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, službách a činnosti prevádzkovateľa, nemôže používať logo prevádzkovateľa bez predchádzajúceho preukázateľného súhlasu, nemôže ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, etnika, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku, ako aj obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný a kontroverzný. 

Registrácia používateľa a ochrana osobných údajov 

Pre marketingové účely voči používateľom sa zo strany prevádzkovateľa vyžaduje registrácia na webových stránkach. Registrácia je bezplatná a dobrovoľná. Čo sa týka ochrany osobných údajov, tak spoločnosť TAGNIS, s.r.o., ako prevádzkovateľ pre účely ochrany osobných údajov, spracúva osobné údaje používateľov (t. j. fyzických osôb jednotlivcov), ako dotknutých osôb pre účely ochrany osobných údajov, a to na základe ich výslovného súhlasu. Keď uplynie doba, na ktorú bol súhlas daný, alebo ho používateľ odvolá (kedykoľvek ho môže odvolať), prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje/vymaže (súhlas je možné odvolať písomne poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, ktorá je uvedená vyššie vo všeobecných ustanoveniach, alebo elektronicky zaslaním na e-mail prevádzkovateľa info@uctoadanepolopate.sk). Informovanie dotknutých osôb (používateľov) o spracúvaní ich osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný vykonať najneskôr pri získavaní ich osobných údajov, je zapracované priamo v elektronickom registračnom formulári. Zároveň sa v rámci formulára aj aktualizuje. Ponúkanie a poskytovanie služieb (produktov) vrátane zliav je adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 a viac rokov. Používateľ, ktorý sa rozhodne zaregistrovať pre marketingové účely, by mal uvádzať do formulára správne a pravdivé údaje. Ak uvedie používateľ do formulára nesprávne údaje, má právo po zistení tejto skutočnosti žiadať prevádzkovateľa o ich opravu buď poštou alebo e-mailom na konaktné údaje uvedené vyššie v tejto časti podmienok. Ak uvedie používateľ nepravdivé údaje, prevádzkovateľ ich považuje za pravdivé, kým sa nepreukáže opak. Prevádzkovateľ vyvíja maximálnu snahu na tom, aby spracúval aktuálne údaje používateľov a za tým účelom môže v prípade pochybností pristúpiť k overeniu zadaných údajov a osloviť používateľa (spravidla na známu poštovú adresu alebo mailovú adresu, výnimočne aj telefonicky). 

Používateľ ako dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi okrem práva na odvolanie súhlasu a práva na opravu svojich osobných údajov: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie, právo na prenosnosť, zároveň má používateľ právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov. Žiadosti a námietky si môžu používatelia ako dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa: písomne v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti uvedenej vo Všeobecných ustanoveniach týchto podmienok, alebo elektronicky e-mailom na: info@uctoadanepolopate.sk, na túto mailovú adresu môžu používatelia zaslať aj odvolanie súhlasu alebo si uplatniť právo na vykonanie opravy ich spracúvaných osobných údajov.

Prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov: 

Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.

Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov. 

Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. 

Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimkou je ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa ustanovenia § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky preukázať. 

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, kontrolné orgány), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby pri realizácii práv dotknutých osôb, oprávnené osoby prevádzkovateľa (tie, ktoré v podmienkach prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje a sú poverené a poučené), sprostredkovateľ, ak pôsobí (existencia zmluvy s ním je podmienkou). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov používateľov ako dotknutých osôb dodržiava Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Používatelia a ochrana ich súkromia 

Používanie súborov cookie je upravené v samostatnom dokumente „Pravidlá používania súborov cookie“, ktorý je zverejnený na webových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uvedené zásady meniť. „Pravidlá používania súborov cookie“ sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok používania webových stránok spoločnosti TAGNIS, s.r.o.

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovateľ má právo meniť a dopĺňať tieto podmienky. Súhlas so zmenenými a doplnenými podmienkami používateľ vyjadrí tým, že i naďalej navštevuje a využíva webové stránky prevádzkovateľa. Sledovať zmeny a doplnenia týchto podmienok je v záujme každého používateľa, nakoľko podmienky sú pre používateľov záväzné. 

Podmienky sú aktuálne od 09.03.2021